SADcars ehf. - Almennir leiguskilmálar

 

Lágmarksaldur og ökuréttindi:

1) Lágmarksaldur leigutaka/ökumanns er 21 ár og þarf viðkomandi að hafa haft ökuskírteini í minnst 1 ár.

 

Greiðsluskilmálar:

2) Framvísun kreditkorts leigutaka er skilyrði fyrir leigu sem trygging fyrir hvers konar aukakostnaði sem til getur fallið, svo sem umferðamyndavéla- og stöðumælasektum, tjónum o.þ.h. Leigutaki er þó ekki á nokkurn hátt skyldugur til þess að greiða leigu með kreditkorti sínu, heldur er framvísun þess við gerð leigusamnings einungis trygging leigusala eins og að ofan greinir.

 

Skyldur leigutaka:

3) Leigutaki samþykkir ákvæði leigusamnings og hefur fengið afrit af honum.

4) Leigutaki skal skila ökutækinu:

a) Ásamt öllum fylgihlutum svo sem hjólbörðum, verkfærum, skjölum, möppum og öðrum búnaði sem var í eða á bílnum við útleigu í sama ásigkomulagi og það var við móttöku að undanskildu eðlilegu sliti vegna notkunar. Leigutaki samþykkir að kostnaðarverð einstakra hluta sem ekki fylgja við skil sé skuldfært á kreditkort leigutaka. Sama á við um aukahluti sem leigðir eru með bifreiðinni.

b) Á tilskildum tíma samkvæmt samningi nema um annað verði samið síðar.

5) Brjóti leigutaki gegn ákvæðum samnings þessa, skili ekki ökutækinu á umsömdum tíma samkvæmt samningi eða láti vita um áframhaldandi leigu er leigusala eða lögreglu heimilt að taka ökutækið í sína vörslu án frekari fyrirvara á kostnað leigutaka. Áframhaldandi leiga er háð samþykki leigusala. Skili leigutaki ökutækinu 1 klst. eða síðar eftir að samningstími rennur út er leigusala heimilt að innheimta allt að sólarhringsgjaldi samkvæmt samningi. Fyrir hvern leigudag sem hefst eftir það er leigusala heimilt að innheimta samkvæmt gjaldskrá.

6) Akstur bílaleigubíla á vegum eða slóðum sem ekki hafa vegnúmer er bannaður. Stranglega er bannað að aka fólksbílum og eindrifsbílum á vegum sem eru F-merktir á opinberum kortum ásamt Kjalvegi (vegur 35) og um Kaldadal (vegur 550), slíkt er aðeins heimilt á fjórhjóladrifnum jeppum sem leigusali samþykkir til aksturs á slíkum vegum. Brot gegn grein þessari heimila leigusala að beita leigutaka sektargreiðslu sem skal samsvara fjárhæð sjálfsábyrgðar, skv. gildandi verðskrá leigusala hverju sinni. Framangreint ákvæði um sektir hefur ekki áhrif á skyldur leigutaka til greiðslu skaðabóta vegna tjóns.

7) Ökutækinu skal stjórnað og ekið gætilega. Einungis þeir sem skráðir eru ökumenn á framhlið leigusamnings hafa leyfi til að aka ökutækinu. Skili leigutaki ökutækinu annars staðar en á þeim stað sem leigusamningur kveður á um, er leigusala heimilt að skuldfæra kreditkort leigutaka samkvæmt verðskrá hverju sinni fyrir þeim kostnaði sem hlýst af því að sækja ökutækið. Leigutaki ber ábyrgð á tjóni sem leiðir af notkun ökutækisins og ekki fæst bætt af vátryggingarfélagi ökutækisins, þ.m.t. tjóni á ökutækinu og/eða farþegum sem rekja má til eftirtalinna þátta:

a) Aksturs utan vega, á slóðum og ómerktum leiðum, í snjó og í ám eða hvers konar vatnsföllum er algerlega á ábyrgð leigutaka.

b) Ásetningsverka eða stórkostlegs gáleysis svo og notkunar ökumanns á vímugjöfum.

c) Notkunar ökutækisins er brýtur í bága við landslög og/eða ákvæði leigusamnings.

8) Sé um árekstur eða tjón að ræða skal leigutaki tafarlaust tilkynna um atburðinn til viðkomandi lögregluyfirvalda, svo og leigusala og má eigi yfirgefa staðinn, fyrr en lögregla er mætt á vettvang.

9) Kílómetrafjöldi (km) sem ökutækinu er ekið meðan leigusamningur er í gildi, ákvarðast með álestri á venjulegan kílómetramæli sem fylgir ökutækinu frá framleiðanda. Leigutaki skal tilkynna leigusala svo fljótt sem auðið er ef kílómetra mælirinn verður óvirkur á leigutímanum.

10) Leigusali er ekki ábyrgur fyrir hvarfi muna eða skaða á þeim sem leigutaki, eða einhver annar aðili, geymdi eða flutti í eða á ökutækinu. Leigutaki samþykkir að greiða leigusala samkvæmt kröfu:

öll útgjöld sem leigusali verður fyrir, ef hann þarf að koma ökutækinu til baka til aðseturs leigusala hafi það verið skilið eftir eftirlitslaust, án tillits til ástands ökutækisins, vega eða veðurs.

11) Leigutaka er óheimilt að láta framkvæma viðgerðir eða breytingar á ökutækinu og fylgihlutum þess eða leyfa nokkra veðsetningu á því án áður fengins samþykkis leigusala.

12) Leigutaki er ábyrgur fyrir öllum stöðumælasektum og sektum fyrir umferðarlagabrot.

13) Leigusali áskilur sér rétt til að innheimta þóknun hjá leigutaka af kreditkorti hans, samkvæmt verðskrá leigusala, komi til þess að leigusali verði að greiða sektir fyrir leigutaka og/eða upplýsa yfirvöld um leigutaka vegna umferðalagabrota. Leigutaka er óheimilt að nota ökutækið til flutninga á farþegum gegn greiðslu, lána það eða framleigja.

 

Skyldur leigusala:

14) Leigusali ábyrgist afhendingu ökutækis á umsömdum tíma og að það fullnægi kröfum sem gerðar eru um það.

15) Bili ökutækið skal leigusali afhenda leigutaka sambærilegt ökutæki svo fljótt sem auðið er. Ef bilunin er minniháttar er leigutaka, með samþykki leigusala, heimilt að láta framkvæma viðgerð á ökutækinu.

16) Leigusali skal kynna leigutaka efni leigusamnings þessa og sérstaklega þær skyldur sem hann tekur á sig með undirritun samnings.

17) Leigusali skal upplýsa erlenda leigutaka um íslenskar umferðarreglur, umferðarmerki og reglur um bann við umferð utan vega. Jafnframt skal leigusali vekja sérstaka athygli á hættu sem stafar af dýrum á vegum.

18) Vilji leigusali takmarka notkun ökutækisins með hliðsjón af útbúnaði þess og/eða ástandi vega skal það gert skriflega við undirritun leigusamnings. Leigusali ábyrgist að vera ávallt með gilda starfsábyrgðartryggingu.

Athugið að 14 daga skilaréttur samkvæmt 8. grein laga nr: 46/2000 um fjarsölusamninga á ekki við hér. Sala þar sem neytandi hefur sérpantað vöru eða hún hefur verið sniðin á annan hátt að persónulegum þörfum hans, t.d með því að panta ákveðnar dagsetningar, er undanþegin rétti til að falla frá samningi samkvæmt 10. grein sömu laga.

 

Tryggingar:

19) Innifalið í leigugjaldi eru lögboðnar ökutækjatryggingar þ.e. ábyrgðartrygging og slysatrygging ökumanns og eiganda.

20) Ábyrgðartrygging gagnvart þriðja aðila nemur þeirri upphæð sem íslensk lög kveða á um hverju sinni.

21) Leigutaki getur keypt kaskótryggingu sérstaklega. Sjálfsáhætta í hverju tjóni skal tilgreind í leigusamningi.

22) Hver sjálfsábyrgð nær aðeins til eins óhapps. Sé um að ræða fleiri en eitt tjón sem augljóslega hafa ekki átt sér stað í einu og sama óhappinu gildir hver og ein sjálfsábyrgð aðeins um eitt óhapp.

23) Það sem (kaskó) tryggingin nær ekki yfir:

a) Skemmdir af ásettu ráði eða sakir stórkostlegrar óvarkárni ökumanns.

b) Skemmdir sem verða þegar ökumaðurinn er undir áhrifum áfengis, örvunar- eða deyfilyfja, eða að öðru leyti ófær um að stjórna bifreiðinni á tryggilegan hátt.

c) Skemmdir vegna kappaksturs eða reynsluaksturs.

d) Skemmdir af hernaði, uppreisn, óeirðum og óspektum.

e) Skemmdir af völdum dýra.

f) Brunagöt á sætum, teppum eða mottum.

g) Skemmdir er aðeins varða hjól, hjólbarða, fjaðrir, rafgeymi, gler (annað en rúður), viðtæki svo og tjón vegna stuldar einstakra hluta ökutækis og skemmdir sem af því stafa.

h) Skemmdir af akstri á ósléttri akbraut, svo sem á gírkassa, drifi, öðrum hlutum í eða á undirvagni ökutækisins, skemmdir vegna þess á undivagni er hljótast af því að ökutækið tekur niðri á ójöfnum akbrautum, svo sem hryggjum eftir veghefla, jarðföstu grjóti á akbraut eða við akbrautarbrúnir. Sama gildir um skemmdir er verða þegar laust grjót hrekkur undir ökutækið í akstri.

i) Kostnaður við að sækja eða draga ökutækið vegna áreksturs eða slyss á skilastað skv. leigusamningi.

j) Skemmdir vegna aksturs þar sem bannað er að aka ökutækinu, svo og við akstur á vegatroðningum, götuslóðum, snjósköflum, ís, yfir óbrúaðar ár eða læki, um fjörur, forvaða eða vegleysu.

k) Tjón af völdum þess að sandur, möl,grjót, aska, vikur eða önnur jarðefni fjúka á ökutækið.

l) Ef ökutækið er flutt sjóleiðina bætist ekki tjón af völdum sjóbleytu.

m) Skemmdir á fólksbílum sem verða við akstur á vegum sem eru F-merktir á opinberum kortum og á vegunum um Kjöl (vegur 35) og Kaldadal (vegur 550)

n) Tjón leigusala vegna þjófnaðar á ökutækinu.

o) Vatnsskaða á ökutæki.

Að öðru leyti er vísað í almenna skilmála fyrir kaskótryggingu.

 

Almennir skilmálar:

24) Ábyrgðartrygging gagnvart þriðja aðila nemur þeirri upphæð sem íslensk lög kveða á um hverju sinni. Verði tjón á bifreiðinni er leigutaki að fullu ábyrgur fyrir því. Leigutaki getur tryggt sig gegn greiðslu ábyrgð vegna slíkra tjóna með því að kaupa kaskótryggingu (CDW), þó þannig að sjálfsábyrgð vegna tjóna, sem tryggingin nær til sé samkvæmt gjaldskrá leigusala og er sú upphæð tilgreind á framhlið leigusamningsins. Hafi leigutaki keypt kaskótryggingu (CDW) stendur honum til boða að kaupa kaskó+ tryggingu (SCDW) og þar með að lækka sjálfsábyrgð kaskótryggingar (CDW). Sjálfsábyrgð kaskó+ tryggingar (SCDW) er tilgreind í gjaldskrá leigusala.

25) Engin trygging bætir skemmdir á undirvagni bifreiðar eða skemmdir vegna aksturs í ám eða vötnum. Kaskó og Kaskó+ bæta ekki slík tjón. Leigutaki er að fullu ábyrgur fyrir slíku tjóni, sjá nánar um tryggingar í liðum hér fyrir ofan.

26) Leigutakinn getur keypt a) Grjótkasttryggingu (Gravel Protection) sem ver leigutakann fyrir skemmdum af völdum grjótkasts á framrúðu, framljós og lakki bílsins; og b) Þjófnaðartryggingu (Theft Insurance) sem ver leigutakann ef bílnum er stolið. Hins vegar munu ávallt sjálfsáhættuupphæðir í Kaskó og Kaskó+ eiga við um þessar tryggingar einnig.

 

Almenn ákvæði:

27) Afbókanir eru mögulegar með meira en 48 klukkustunda fyrirvara fyrir afhendingu bifreiðar. Ef leigutaki afbókar með meira en 48 klukkustunda fyrirvara fyrir afhendingu verður gefin út endurgreiðsla sem nemur 75% af heildarleiguverði samnings. Afbókanir innan við 48 klukkustundir frá afhendingu bíls verða ekki endurgreiddar.

28) Leigutaki staðfestir með undirritun sinni á leigusamning þennan að hafa tekið við ökutækinu og fylgihlutum í góðu ásigkomulagi. Leigutaki staðfestir einnig að leigusali sé ekki ábyrgur fyrir hvers konar bilunum sem verða í bifreiðinni og mögulegum kostnaði leigutaka vegna þeirra bilana, s.s. vegna tafa á ferðalagi leigutaka o.s.frv.

29) Undirritun leigutaka á leigusamning þennan er jafngild undirritun leigutaka á kreditkortafærslur vegna greiðslna þeirra er leigusali skuldfærir á kreditkort leigutaka og leigusala bar réttilega að fá vegna ákvæða leigusamnings þessa.

30) Leigusamningur þessi skal ávallt vera í ökutækinu meðan á leigutíma stendur.

31) Viðaukar og breytingar á skilmálum og ákvæðum leigusamnings skulu vera skriflegir.

32) Um samninga þá sem gerðir eru á grundvelli ofangreindra skilmála, þar með talið bótakröfur sem eftir atvikum kunna að vera gerðar, fer að íslenskum lögum. Gildir það bæði um grundvöll og útreikning bóta. Sama gildir um bótakröfur á grundvelli bóta ábyrgðar utan samninga. Rísi mál vegna leigusamnings skal málið rekið fyrir varnarþingi leigusala.

33) Sé reykt í ökutækinu ber leigutaka að greiða fyrir þrif á bílnum samkv. verðskrá leigusala hverju sinni.

34) Leigutaki staðfestir með undirritun sinni á samning þennan að verði ökutækið fyrir tjóni eða skemmdum sem leigutaki ber ábyrgð á séu eftirfarandi gögn fullnægjandi sönnun fyrir kostnaði og umfangi slíks tjóns eða skemmda, hvort sem rekið verður einkamál um slíka kröfu eða ekki: 1) Sundurliðaður reikningur frá verkstæði leigusala, viðurkenndu verkstæði, eða verkstæði sem hlotið hefur CABAS vottun samkvæmt CABAS tjónamatskerfi og/eða mat frá viðurkenndu verkstæði sem hlotið hefur CABAS vottun um mat á tjóni og skemmdum samkvæmt CABAS tjónamatskerfi. 2) Ljósmyndir af skemmdum á ökutæki. 3) Undirritaður leigusamningur. 4) Útfyllt tjónablað af starfsmanni leigusala (Damage Report). 5) Skilablað (Return Control) útfyllt af starfsmanni leigusala (ef leigutaki hefur skilað ökutæki til starfsmanns leigusala á starfsstöð leigusala).

35) Bent skal á að skjóta má ágreiningsmálum samningsaðila leigusamnings til starfandi úrskurðarnefndar Neytendasamtakanna og Samtaka ferðaþjónustunnar.